Меню
В темі 1 повідомлення

Аліса Балабанова
1)Загальна психологія—надання студентам систематизованих знань з загальної психології,вивчення основних методологічних та теоретичних засад,методів дослідження психологічних явищ,формування професійної свідомості та самосвідомості.
2)Соціальна психологія—закономірності спілкування та взаємодії людей,діяльність великих(нації,класи) і малих соціальних груп,соціалізація особистості та розвиток соціальних установок.
3)Історична психологія—вивчає історіогенез психіки у процесі становлення і розвитку цивілізацій,народів,суспільних станів,пов'язуючи великі цикли соціального часу з часом індивідуального розвитку - онтогенезом.
4)Культурно-історична психологія—
5)Християнська психологія—
6)Психологія маси—
7)Політична психологія—до сфери дослідження політичної психології входить те,як психологічні чинники допомагають визначити політичну поведінку.
8)Психологія реклами—реклама завжди звертається до людини,реклама впливає на її свідомість,на прийняття того або іншого рішення,тому без знання психології людини реклама не може бути ефективною.
9)Гендерна психологія—акцент у психологічних дослідженнях цієї галузі знання зроблений на порівняльному вивченні особистісних характеристик людей чоловічої і жіночої статі.
10)Етнопсихологія— своєрідність людей,які належать до різних етнічних об'єднань(родоплемінних спільнот,народностей,націй),закономірності формування і функціонування національної свідомості,етнічних стереотипів.
11)Педагогічна психологія—дослідження психологічних закономірностей процесу спрямованої соціалізації,тобто перетворення біологічної істоти в людську особистість у соціальному,спеціально організованому середовищі
12)Юридична психологія—вивчає психологічні явища,механізми та закономірності,пов'язані з правом,його виникненням,застосуванням і впливом у цілісній системі «людина—суспільство—право».
13)Кримінальна психологія—вивчає закономірності,пов'язані з формуванням злочинної установки,утворенням злочинного умислу,підготовки і здійснення злочину,а також,створенням злочинного стереотипу поведінки.
14)Судова психологія—вивчає психологічні проблеми,що виникають в ході судового розгляду.
15)Клінічна психологія—включає: діагностику психічного здоров'я,організацію і проведення наукових досліджень для розуміння психофізичних проблем і розробку,проведення і оцінку психологічної корекції.
16)Медична психологія—виходить із психологічних теорій і психологічних методів,розроблених на їх підставі,головна роль яких полягає у вирішенні наукових і практичних проблем,актуальних для медицини.
17)Патопсихологія—дуже тісно пов'язана зі спеціальною психологією(зокрема,з олігофренопсихологією та дефектологією.
18)Нейропсихологія— зв'язок вищих психічних функцій та поведінки зі структурами мозку.
19)Експериментальна нейропсихологія—
20)Клінічна нейропсихологія—
21)Реабілітаційна нейропсихологія—
22)Дитяча нейропсихологія—
23)Психотерапія—метод впливу лікаря та медичного персоналу словом на психіку хворого з лікувальною метою.
24)Психологія здоров'я—це наука про психологічні причини здоров'я,про методи та засоби його збереження,зміцнення та розвитку здоров'я людини від зачаття до смерті.
25)Позитивна психологія— ця галузь досліджень намагається зробити досвід життя людини більш задовільним та розкрити природні здатності.
26)Інженерна психологія—процеси сприйняття і переробки оперативної інформації,прийняття рішень в умовах обмеженого часу.
27)Психологія розвитку—вивчає стадії розвитку, закономірності їх зміни,періодизацію психічного розвитку та розвитку особистості,залежність психічного розвитку від культурно-історичних і соціальних умов тощо.
28)Психоекологія—розробка дієвих синергетичних моделей співіснування людини і природи, принципів і методів діагностики екологічної свідомості різних верств населення,формування системи умінь і навичок(технологій і стратегій) взаємодії людини з природою.
29)Авіаційна психологія—
30)Порівняльна психологія—вивчає та порівнює психологічні особливості людини та тварин
31)Психологія праці— вплив психології окремої людини та групи на процес управління і,навпаки,вплив управлінських відносин на психологію окремої людини та групи.
32)Спеціальна психологія—з'ясовує зміни у перебігу психічних процесів порівняно з нормою,їх причини і механізми,розробляє спеціальні методи корекції аномалії,аналізує результати,які досягаються в ході спеціально організованого навчання і виховання(насамперед у дитячому віці).
33)Психологія спорту—вивчає закономірності формування та прояву різних психологічних механізмів у спортивній діяльності.
34)Психологія підприємництва—
Прикріпити